Föreningen Alternativt forum E-post: info@varldsbutikenbryggan.se

©2011, Elisabeth Enger Tel 0702 - 636 637 Alternativt forum All rights reserved. Uppdaterad: 24 maj 2016

Principerna

ska följas efter bästa förmåga, av samtliga aktörer som deltar i rättvis handel.

1 Respekt och hänsyn för människor, miljö och kultur.

2 Goda arbetsförhållanden och betalning av rättvisa priser till producenter och andra handelspartners. Ett rättvist pris täcker kostnader för en skälig inkomst, skydd för miljön och ekonomisk trygghet.

3 Öppenhet i organisationens struktur och i alla aktiviteter samt en utvecklande dialog mellan alla aktörer inom den rättvisa handeln vad gäller produkter och marknadsföring.

4 Delaktighet för alla aktörer i den rättvisa handeln i beslut som rör dem.

5 Skydd och spridning av information om de mänskliga rättigheterna, främst vad gäller kvinnor, barn, handikappade och minoritetsgrupper. Arbetet ska följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s barn-konvention och ILO:s grundläggande konventioner.)*

6 Medvetenhet om kvinnor och mäns olika situation som producenter och som aktörer i handeln, ett arbete för jämlikhet och lika möjligheter för kvinnor och män.

7 Omtanke om miljön som del av alla aktiviteter.

8 Arbeta för en hållbar utveckling genom att verka för långsiktiga och stabila handelsrelationer.

9 Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer i utbildnings- och upplysningssyfte.

10 Prioritera produkter som i så hög grad som möjligt förädlats i ursprungslandet.

* ) Förenings- och förhandlingsrätt 87 och 98, barnarbete/minimiålder 138, diskriminering och lika lön 111 och 100, förbud mot tvångs- och slavarbete 29 och 105.

För att importera inom rättvis handel krävs att importören även uppfyller nedanstående kriterier:
1 Importorganisationen förbinder sig att genom sitt syfte och sina stadgar, informationsmaterial och aktioner arbeta för ovanstående principer.

2 Importorganisationen använder sig av förfinansiering eller ger tillgång till annan form av kredit när önskemål finns från producenten.

3 Importorganisationen handlar utan mellanhänder i så stor utsträckning som möjligt för att hålla nere kostnader och skapa en bättre förståelse mellan importör och producent samt mellan producent och konsument.

4 Importorganisationen arbetar för att skapa en tillförlitlig marknad för producenterna.

5 Importorganisationen ger respons till producenter angående produkter och marknader samt bistår med kapacitetsbyggande som teknisk rådgivning, marknadsundersökningar och produktutveckling.

6 Importorganisationen tillhandahåller information om produkter och producenter till världsbutiker och andra återförsäljare.

7 Importorganisationen försäkrar sig om att deras leverantörer är införstådda med principerna för rättvis handel och arbetar med att genomföra dessa.

8 Importorganisationen bör investera sin vinst inom rörelsen för rättvis handel.

För att producera och exportera produkter inom rättvis handel krävs att producentgrupper och exportorganisationer även uppfyller nedanstående kriterier:

1 Exportorganisationer och producentgrupper förbinder sig att genom sitt syfte och sina stadgar, informationsmaterial och aktioner arbeta för ovanstående principer.

2 Att ansvara för att produkterna som erbjuds håller god kvalitet och att de kan levereras kontinuerligt.

Detta krävs för

att få kallas Världsbutik:

1 Världsbutiken förbinder sig att genom sitt syfte och sina stadgar, informationsmaterial och aktioner arbeta för principerna här intill.

2 Världsbutikens huvudsyfte är att arbeta för rättvis handel. Rättvist handlade produkter ska därför utgöra minst 80 procent av butikens sortiment.

3 Världsbutiken strävar efter att vara en bra marknadsplats för producenter och lägger stor vikt vid butikens utseende, varornas presentation samt personalens attityder och kunskaper.

4 Världsbutiken informerar allmänheten om sina mål, produkternas ursprung, producenterna och världshandeln. Den stöder aktioner och kampanjer till stöd för en förbättrad situation för producenterna och försöker påverka nationella och internationella politiska beslut i en för producenterna positiv riktning.

5 Världsbutiken bör investera sin vinst i rörelsen för rättvis handel.

Vi samarbetar internationellt

Världsbutikerna för Rättvis handel är anslutna till The World Fair Trade Organization, WFTO, www.wfto.com, med medlemmar i ett 70-tal länder.

Världsbutikerna för Rättvis handel organiserar ett 40-tal Världsbutiker i landet som alla uppfyller de fastställda kriterierna för rättvis handel

Världsbutiken Bryggan I Åmål är förstås ansluten. Världsbutikernas organisation är i sin tur internationellt ansluten.

Sveriges första världsbutik, Alternativ Handel i Göteborg, startades 1969. 1986 bildades den nationella föreningen U-SAM, U-landsgruppers samarbetsförening. 1997 bytte föreningen till nuvarande namnet Världsbutikerna för Rättvis handel, och butikerna/medlemmarna antog beteckningen världsbutiker.

Världsbutikerna för rättvis handel